Theme
SD MILIEU

2021-1-13

jqコマンドでJSONを整形

インストール

brew install jq

コマンド

echo [JSON文字列] | jq .
cat [JSONファイル名] | jq .

# 結果をクリップボードに貼り付ける場合
echo [JSON文字列] | jq . | pbcopy

echo '{"data":{"hoge":"fuga"}}' | jq . | pbcopy

参考

jq コマンドを使う日常のご紹介